Làm cách nào tôi tìm được thông tin liên hệ của Ngân Hàng Thành Viên?

Thông tin này có trên mặt sau thẻ ghi nợ của bạn. Thông tin cũng có trong ứng dụng Meed, trong phần ‘Thêm > Liên Hệ với Chúng Tôi’.