Làm cách nào tôi có thể tìm các điểm ATM thông qua Ứng Dụng Di Động Meed?

Có thể tìm thấy bộ tìm kiếm ATM trong thanh ‘Thêm > Bộ Tìm Kiếm ATM’.