Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm và Tài Khoản Thanh Toán là gì?’?

Tài Khoản Thanh Toán dùng cho các nhu cầu chi tiêu hàng ngày, trong khi Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm sinh lãi là nhằm tiết kiệm và tích lũy của cải dài hạn. Nghĩ một cách đơn giản là: một tài khoản dành cho hiện tại, một tài khoản dành cho tương lai.