Hỏi: Tại sao Ngân hàng Thành viên Meed lại tính phí hàng tháng?

Khoản phí thu hàng tháng chủ yếu để Ngân hàng Thàng viên trang trải các chi phí cung cấp dịch vụ ngân hàng tiêu chuẩn trong gói sản phẩm ngân hàng.