Gói bảo hiểm bao gồm những gì?

Chính sách bảo hiểm bao gồm Bảo hiểm Tai nạn và tử vong. Tổng số tiền bảo hiểm tử vong là 50 triệu đồng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập meed.net/vi/insurance.