Giao dịch đang chờ xử lý là gì?

Giao dịch đang chờ xử lý là giao dịch chưa được xử lý xong để thanh toán hoặc chuyển vào tài khoản của bạn. Hãy liên hệ với Ngân Hàng Thành Viên nếu có thắc mắc về giao dịch đang chờ xử lý. Chẳng hạn như khi bạn vừa mua một ly cà phê ở tiệm, tiền cà phê đã được thanh toán, nhưng vẫn chưa trừ thẳng vào tài khoản của bạn.