Số dư khả dụng của tôi là gì?

Số dư khả dụng của bạn là số tiền bạn có thể sử dụng ngay. Nó thể hiện số dư hiện tại của bạn trừ đi bất kỳ giao dịch mua nào bằng thẻ ghi nợ đang chờ xử lý, séc hoặc các giao dịch ghi nợ khác từ tài khoản của bạn. Số dư khả dụng cũng xét tới số tiền gửi đang chờ xử lý.