Số dư hiện tại của tôi là gì?

Số dư hiện tại của bạn là số tiền trong tài khoản của bạn khi bắt đầu ngày làm việc. Số tiền này không bao gồm bất kỳ số tiền gửi hay tiền rút đang chờ xử lý nào.