Điều gì xảy ra nếu tôi thấu chi Tài Khoản Thanh Toán của mình?

Nếu Tài Khoản Thanh Toán của bạn không có đủ tiền để chi trả chi phí mua hàng, kinh phí bổ sung sẽ tự động được trích từ Hạn Mức Tín Dụng của bạn. Nhưng nếu bạn không có đủ tiền trong Hạn Mức Tín Dụng, giao dịch để mua món hàng đó sẽ bị từ chối.