Điều gì xảy ra nếu tôi thấu chi Tài Khoản Thanh Toán?

Nếu Tài Khoản Thanh Toán của bạn xuống dưới 0, có nghĩa là bạn đã dùng hết số tiền trong Tài Khoản Thanh Toán và tất cả tín dụng trong Hạn Mức Tín Dụng. Bạn nên chuyển thêm tiền vào Tài Khoản Thanh Toán để bù lại cho phần bị thiếu và tránh trường hợp bị mất quyền lợi sử dụng các tài khoản Meed.