Điều gì xảy ra nếu tôi không thể trả nợ Hạn Mức Tín Dụng của mình?

Những người chậm thanh toán nên liên hệ với ngân hàng của họ để tìm giải pháp. Những người không thể thanh toán có thể gặp rủi ro là tài khoản của họ sẽ bị đóng băng.