Có các trường hợp đặc biệt nào cho phép tôi rút tiền từ Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của mình không?

Có, Ngân Hàng Thành Viên đã lập ra các quy tắc trợ giúp khó khăn cho phép người dùng rút tiền từ Tài Khoản Tiết Kiệm Bảo Đảm của họ mà không bị phạt. Bạn có lựa chọn rút tiền theo nhu cầu không theo quy tắc trợ giúp khó khăn đó; tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, tài khoản Meed Ngân Hàng Thành Viên sẽ bị đóng. Vui lòng kiểm tra với Ngân Hàng Thành Viên các chi tiết cụ thể về điều kiện rút tiền do khó khăn.