Chương trình SocialBoost Cộng diễn ra trong thời gian nào và cách tính thưởng?

Chương trình ưu đãi này sẽ áp dụng đối với việc trả thưởng SocialBoost hàng tháng trong tháng 10, tháng 11, tháng 12. Việc chia thưởng SocialBoost được tính toán trên cơ sở các hoạt động ứng vốn của tháng trước đó, chẳng hạn phần thưởng tháng 10 được tính trên hoạt động ứng vốn tháng 9.