Chương trình này bắt đầu từ bao giờ? Khi nào nó kết thúc?

“Chương trình ưu đãi đặc biệt này chạy 90 ngày, từ ngày 15/11/2017 đến ngày 31/01/2018.
.”