Chính sách này có bao gồm tất cả người dùng Meed không?

Chính sách bảo hiểm cũng có những giới hạn nhất định. Không áp dụng cho những trường hợp sau:

  • Người trên 65 tuổi
  • Người có bệnh tâm thần, rối loạn thần kinh hoặc bệnh phong
  • Người tàn tật vĩnh viễn hoặc bị tổn thương 50% trở lên.
  • Người đang trải qua điều trị thương tích.