Buổi nhạc hội tổ chức vào lúc nào?

Buổi hòa nhạc diễn ra vào tối thứ 6 ngày 15/09, từ 19:30.