QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

Bảo mật thông tin

Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến Khách hàng. Hai bên cam kết chỉ sử dụng thông tin cho mục đích thực hiện Phụ lục này, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin được bảo mật trừ thông tin được cung cấp cho các đối tác để thực hiện cung cấp dịch vụ cho gói sản phẩm Meed hoặc các trường hợp sau:

 1. Maritime Bank buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định của Pháp luật;
 2. Việc tiết lộ thông tin được thực hiện có chấp thuận của KH theo thỏa thuận tại Phụ lục này hoặc theo văn bản chấp thuận riêng của KH.
 3. Theo quyết định của Maritime Bank nhằm phục vụ các mục đích sau:
  1. Đáp ứng các Nghĩa vụ tuân thủ;
  2. Thực hiện Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính;
  3. Thực thi hoặc bảo vệ các quyền của Maritime Bank;
  4. Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của Maritime Bank (như vì các mục đích quản lý tín dụng và rủi ro, quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, kiểm toán và điều hành v.v…); (v) các mục đích khác không trái với quy định của Pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của KH.

QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN TÀI KHOẢN THẺ GHI NỢ CỦA GÓI MEED

Đảm bảo an toàn trong sử dụng Thẻ
 1. Chủ thẻ chịu trách nhiệm bảo mật Thẻ, thông tin liên quan đến việc phát hành và thanh toán Thẻ của mình; Chủ thẻ không được chuyển nhượng, cầm cố hoặc thế chấp Thẻ hoặc đưa Thẻ cho người khác sử dụng.
 2. Chủ thẻ có trách nhiệm bảo quản Thẻ vật lý và các thông tin được mã hóa, in trên Thẻ và xác thực các giao dịch thực hiện bằng Thẻ khi thông tin về giao dịch được Maritime Bank gửi, thông báo đến số điện thoại/email mà Chủ thẻ đã đăng ký với Maritime Bank. Các giao dịch Thẻ quốc tế có dữ liệu chip (chứng minh Thẻ vật lý đã được sử dụng) hoặc mã PIN hoặc mật khẩu giao dịch dùng một lần do Maritime Bank gửi đến số điện thoại mà Chủ thẻ đã đăng ký với Maritime Bank được coi là đã được Chủ thẻ đồng ý, chấp thuận và cho phép thực hiện.
 3. Khi phát hiện Thẻ bị mất cắp, thất lạc hay nghi ngờ bị lộ số PIN Chủ thẻ phải ngay lập tức thông báo tới Maritime Bank để khóa Thẻ tạm thời, sau đó xác nhận chính thức với Maritime Bank bằng văn bản. Việc khóa thẻ tạm thời theo yêu cầu của Chủ thẻ sẽ được Maritime Bank thực hiện trong vòng 30 phút từ khi tiếp nhận thông báo từ Chủ thẻ qua các kênh tiếp nhận thông tin Maritime Bank đã thông báo tới Chủ thẻ trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm thẻ hoặc website Maritime Bank. Maritime Bank không chịu trách nhiệm về những tổn thất hay rủi ro nếu Chủ thẻ không/chưa thông báo và xác nhận với Maritime Bank và tất cả các tổn thất hay rủi ro xảy ra trong vòng 30 phút kể từ thời điểm Maritime Bank nhận được thông báo của Chủ thẻ sẽ do Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 4. Chủ thẻ có trách nhiệm thực hiện yêu cầu tra soát, khiếu nại về giao dịch Thẻ và gửi cho Maritime Bank bằng văn bản trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện giao dịch đó. Quá thời hạn trên, Maritime Bank vẫn tiếp tục hỗ trợ giải quyết tra soát, khiếu nại nhưng kết quả tra soát, khiếu nại sẽ phụ thuộc vào thiện chí của các đối tác khác có liên quan và Chủ thẻ sẽ phải chịu toàn bộ thiệt hại phát sinh do khiếu nại chậm. Các yêu cầu tra soát, khiếu nại sau 120 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, Maritime Bank sẽ từ chối yêu cầu tra soát, khiếu nại. Giao dịch mua hàng bằng Thẻ và giao dịch hoàn tiền sau đó vào tài khoản do hàng hóa/dịch vụ bị trả lại/hủy bỏ là hai giao dịch tách biệt. Khoản tiền được hoàn trả sau khi đã trừ đi các phí hoàn trả/hủy bỏ (nếu có) sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản của Chủ thẻ khi Maritime Bank nhận được khoản tiền này từ ĐVCNT. Nếu trong tài khoản không ghi nhận khoản tiền đó trong vòng … ngày kể từ ngày hoàn trả lại hàng, Chủ thẻ cần thông báo với Maritime Bank cùng với bản sao chứng từ hoàn trả tiền của ĐVCNT.
 5. Maritime Bank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào xảy ra khi cung cấp các loại dịch vụ hoặc khi thực hiện các giao dịch liên quan đến Thẻ do trường hợp bất khả kháng.
 6. Maritime Bank không đảm bảo rằng đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, ATM của ngân hàng khác sẽ luôn đồng ý chấp nhận thẻ của Chủ thẻ làm phương tiện thanh toán. Maritime Bank không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ đơn vị cung ứng hàng hóa/ dịch vụ nào hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ nào không chấp nhận thẻ làm phương tiện thanh toán.
 7. Maritime Bank có quyền khóa Thẻ ngay trong trường hợp nhận được thông tin hoặc nghi ngờ Thẻ, dữ liệu Thẻ của Chủ thẻ bị hoặc có nguy cơ bị lộ hoặc bị sao chép thông tin.

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TÍNH NĂNG HẠN MỨC TÍN DỤNG BẢO ĐẢM

Cung cấp thông tin và kiểm tra tín dụng
 1. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Maritime Bank trong suốt quá trình thực hiện Phụ lục này như sau:
  1. Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến nhân thân, hoạt động, tài chính, tài sản của Khách hàng, Người đồng trách nhiệm/Người đồng trả nợ tại bất cứ thời điểm nào khi có sự thay đổi so với các thông tin đã cung cấp cho Maritime Bank trước đó hoặc khi Maritime Bank có yêu cầu; đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Maritime Bank;
  2. Thông báo cho Maritime Bank trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát sinh các sự kiện sau:
   • Thay đổi giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu…) hộ khẩu, nơi cư trú, nơi làm việc hoặc các thông tin liên quan đến nhân thân và Người đồng trách nhiệm/Người đồng trả nợ (nếu có);
   • Có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc phát sinh các sự kiện khác ảnh hưởng đến uy tín, tình hình tài chính, tài sản và khả năng trả nợ của Khách hàng.
 2. Maritime Bank có quyền cung cấp thông tin cho Khách hàng cho cơ quan quản lý thông tin tín dụng và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM BẢO ĐẢM MEED (SSA)

Bảo mật thông tin

Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến Khách hàng. Hai bên cam kết chỉ sử dụng thông tin cho mục đích thực hiện Phụ lục này, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào các thông tin được bảo mật trừ thông tin được cung cấp cho các đối tác để thực hiện cung cấp dịch vụ cho gói sản phẩm Meed hoặc các trường hợp sau:

 1. Maritime Bank buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định của Pháp luật;
 2. Việc tiết lộ thông tin được thực hiện có chấp thuận của KH theo thỏa thuận tại Phụ lục này hoặc theo văn bản chấp thuận riêng của KH.
 3. Theo quyết định của Maritime Bank nhằm phục vụ các mục đích sau:
  • Đáp ứng các Nghĩa vụ tuân thủ;
  • Thực hiện Hoạt động quản lý rủi ro Tội phạm tài chính;
  • Thực thi hoặc bảo vệ các quyền của Maritime Bank;
  • Phục vụ các yêu cầu trong hoạt động nội bộ của Maritime Bank (như vì các mục đích quản lý tín dụng và rủi ro, quy hoạch và phát triển hệ thống hoặc sản phẩm, bảo hiểm, kiểm toán và điều hành v.v…); (v) các mục đích khác không trái với quy định của Pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của KH.