Magic

Ngân hàng sẽ chia sẻ với bạn một phần của chi phí lãi suất tích lũy thu được từ Hạn Mức Tín Dụng của họ.  Mỗi lần giới thiệu bạn bè, ngư của chi phí lãi suất tích lũy thu được từ Hạn Mức Tín Dụng của họ.